Điều lệ hoạt động

 

Tôn chỉ, mục đích

 

Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo kiểu dáng sản phẩm hàng hoá nói chung và hàng hoá tiêu dùng nói riêng, thủ công truyền thống, phục chế và thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, phong cảnh môi trường mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao. Nghiên cứu ứng dụng vào đào tạo chuyên môn ngành thiết kế sáng tạo. Đồng thời đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển ngành thiết kế Việt Nam và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.
 

Hiệp hội hoạt động nhằm mục đích tập hợp đoàn kết các tổ chức, cá nhân giàu tâm huyết với sự nghiệp phát triển nền nghệ thuật thiết kế Việt Nam, kế thừa, phát huy truyền thống tinh hoa văn hoá của dân tộc và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nhân loại về thiết kế nhằm tạo ra những sản phẩm có tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao mang lại giá trị kinh tế lớn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.Nguyên tắc hoạt động

 

- Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận, tự trang trải về tài chính, bình đẳng giữa các hội viên; tuân thủ Hiến Pháp, Pháp Luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội.
 

- Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.
 

- Hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch và các bộ, ngành có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.
 

- Vui lòng tải file để xem thêm chi tiết : LINK (file ĐIỀU LỆ đính kèm)