Tiêu chuẩn hội viên

 

1. Hội viên chính thức:
 

a) Hội viên tổ chức: Là các đơn vị, tổ chức, các Doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế tán thành Điều lệ Hiệp hội tự nguyện gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội. Mỗi đơn vị hội viên tập thể có một người đại diện là thủ trưởng đơn vị hoặc một người do thủ trưởng đơn vị chỉ định. Người đại diện đơn vị hội viên tổ chức được gọi là hội viên đại diện. Hội viên đại diện phải là công dân Việt Nam.
 

b) Hội viên cá nhân: Nhà thiết kế, cán bộ giảng dạy đào tạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, các doanh nhân, sinh viên ngành thiết kế là công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế.

 

2. Hội viên liên kết:
 

Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội. Hội viên liên kết được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hiệp hội.

 

3. Hội viên danh dự:


Tổ chức, công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện tham gia Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên danh dự của Hiệp hội. Hội viên danh dự được mời các buổi sinh hoạt thích hợp của Hiệp hội và được tham gia ý kiến về những vấn đề cần thiết khác trong hoạt động Hiệp hội nhưng không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hiệp hội.