Thi Tuyet Nhung Duong

Thiết kế đồ họa

Thiết kế tổng hợp

Kinh nghiệm làm việc:

Nền tảng giáo dục:

Các giải thưởng & vinh dự đặc biệt: